قرارداد


اساتید علمی

اساتید علمی کنفرانس

اساتید علمی این کنفرانس به شرح ذیل می باشد.

توجه: برای مشاهده سوابق این اساتید بر روی سوابق کلیک کنید.

تصاویر

سوابق        

توضیحات              

اساتید

دانلود رزومه

دانشیار دانشگاه تبریز

ریاست کنفرانس 

 

دانلود رزومه

دانشیار دانشگاه تبریز

ریاست کنفرانس 

 

دانلود رزومه   دانشیار دانشگاه تبریز  ریاست کنفرانس 

 

دانلود رزومه

دانشیار دانشگاه تبریز

ریاست کنفرانس 

 

دانلود رزومه

دانشیار دانشگاه تبریز

ریاست کنفرانس 

 

دانلود رزومه

دانشیار دانشگاه تبریز

ریاست کنفرانس 

 

دانلود رزومه

دانشیار دانشگاه تبریز

ریاست کنفرانس 

 

دانلود رزومه

دانشیار دانشگاه تبریز

ریاست کنفرانس 

 

دانلود رزومه

دانشیار دانشگاه تبریز

ریاست کنفرانس 

 

دانلود رزومه

دانشیار دانشگاه تبریز

ریاست کنفرانس 

 

دانلود رزومه

دانشیار دانشگاه تبریز

ریاست کنفرانس 

 

دانلود رزومه

دانشیار دانشگاه تبریز

ریاست کنفرانس 

 

دانلود رزومه

دانشیار دانشگاه تبریز

ریاست کنفرانس 

 

دانلود رزومه

دانشیار دانشگاه تبریز

ریاست کنفرانس 

 

دانلود رزومه

دانشیار دانشگاه تبریز

ریاست کنفرانس 

 

دانلود رزومه

دانشیار دانشگاه تبریز

ریاست کنفرانس 

 

دانلود رزومه

دانشیار دانشگاه تبریز

ریاست کنفرانس 

 

دانلود رزومه

دانشیار دانشگاه تبریز

ریاست کنفرانس 

 

دانلود رزومه

دانشیار دانشگاه تبریز

ریاست کنفرانس 

 

دانلود رزومه

دانشیار دانشگاه تبریز

ریاست کنفرانس 

 

دانلود رزومه

دانشیار دانشگاه تبریز

ریاست کنفرانس 

 

دانلود رزومه

دانشیار دانشگاه تبریز

ریاست کنفرانس 

 

دانلود رزومه

دانشیار دانشگاه تبریز

ریاست کنفرانس 

 

دانلود رزومه

دانشیار دانشگاه تبریز

ریاست کنفرانس 

 

دانلود رزومه

دانشیار دانشگاه تبریز

ریاست کنفرانس 

 

دانلود رزومه

دانشیار دانشگاه تبریز

ریاست کنفرانس 

دانلود رزومه

دانشیار دانشگاه تبریز

ریاست کنفرانس 

دانلود رزومه

دانشیار دانشگاه تبریز

ریاست کنفرانس 

 

 


آیا می دانید سایت نشر آنلاین چه خدماتی ارائه می دهد؟ برای استفاده از خدمات سایت ثبت نام کنید.


این سایت را به اشتراک بگذارید...

Instagram Facebook Telegram Google Plus